Allegemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1.0 Anvendelse

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser ( september 1996 ) er gældende i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget eller

modificeret helt eller delvist ved anden skriftlig aftale.

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav fra Købers side, anført i eksempelvis Købers ordreafgivelse eller i Købers generelle

indkøbsbetingelser, er ikke bindende for os, medmindre vi skriftligt har erklæret os indforstået med de pågældende specielle vilkår.

2.0 Levering

2.1 Leveringsklausulen er ab fabrik ( Incoterms, 1990 ) med mindre andet er aftalt i det konkrete tilfælde.

2.2 Den af os opgivne leveringstid er kun anslået efter bedste skøn og forudsætter, at Køber rettidigt har opfyldt alle nødvendige

eller aftalte formaliteter eller vilkår. Ethvert af os meddelt eller oplyst leveringstidspunkt er derfor ikke bindende for os med mindre

andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

2.3 Vi forbeholder os ret til at levere i rater, hvorfor Køber ikke er berettiget til at returnere varer som følge af, at levering ikke sker

produktmæssigt komplet i henhold til den indgåede salgsaftale. Såfremt vi leverer i rater, skal vi meddele Køber leveringstidspunkt

for hver enkelt delleverance.

2.4 De af os afgivne tilbud er gældende i 20 dage fra tilbudsdato.

3.0 Emballage

3.1 De afgivne priser indeholder udgifter til emballage m.v., som under normale transport-forhold kræves for at hindre beskadigelse

af leverancen. Såfremt Køber ønsker anden emballage end den i pkt. 3.1 anførte, leveres en sådan emballage alene efter forud-

gående særskilt skriftlig aftale. Sådan emballage faktureres særskilt.

3.2 Emaballagen skal ikke returneres til os og godtgøres ikke.

4.0 Forsinkelse

4.1 Såfremt der, uanset det i pkt. 2.2 aftalte, indtræder forsinkelse, er Køberen berettiget til ved skriftlig meddelse til os, at kræve

levering og fastsætte en endelig frist på minimum 30 arbejdsdage og herved angive, at Køberen agter at hæve købsaftalen,

såfremt levering ikke sker indenfor denne frist.

4.2 Såfremt levering ikke er sket indenfor den af Køber fastsatte frist i henhold til pkt.4.1, er Køber berettiget til ved skriftlig

meddelse til os, at hæve aftalen.

4.3 Udover den i pkt. 4.2 nævnte hævebeføjelse, har Køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan derfor

eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

5.0 Ansvar for mangler

5.1 Køber har pligt til at reklamere straks, såfremt køberen ikke finder, at de i ordre-bekræftelse anførte vilkår, er i overensstemmelse

med den indgåede aftale. I modsat fald anses købet for indgået på de vilkår, der fremgår af ordrebekræftelsen.

5.2 Køber er forpligtet til ved modtagelsen straks at kontrollere den leverede vare. Ved Købers konstatering af mangler skal Køber

skriftligt overfor os beskrive og specificere den påberåbte mangel. Enhver reklamation over mangler, skal være modtaget af os,

senest 10 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Undlader Køber dette, mister Køber rette til at gøre misligholdses-

beføjelser gældende.

5.3 Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden 6 måneder fra fakturadato, idet mangelsindsigelser efter denne

frist, ikke vil kunne gøres gældende.

5.4 Såfremt en reklamation fremsættes for sent, men vi alligevel indlader os i realitetsdrøftelser med Køber i anledning af den fremsatte

reklamation, sker dette, uden at vi derved samtidig giver afkald på eventuelt senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation

er fremsat for sent.

​8.0 Produktansvar

8.1 Vi er ikke ansvarlig for skader forvoldt af det leverede, med mindre skaden skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed fra vor side, eller

der er tale om forbrugsting- eller personskade. Uanset førnævnte er vi dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for formuetab, driftstab,

tidstab, avancetab, følgeskader og lignende indirekte tab.

8.2 Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold, skriftligt at meddele os, såfremt Køber bliver bekendt med, at der er indtrådt eller tredje-

mand påstår, der er påstået en skade forårsaget af det leverede, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

Afgivelse af førnævnte meddelelse til os, fritager ikke Køber for at foretage de til skadens afværgelse eller begrænsning nødvendige

foranstaltninger.

9.0 Jurisdiktion og lovvalg

9.1 Enhver tvist, som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.

9.2 Enhver tvist skal afgøres ved retten i Skanderborg som aftalt værneting.

Uanset førnævnte er vi dog altid tillige berettiget til at sagsøge Køber ved Købers hjemting eller et andet værneting, som har jurisdiktion

over Køber, såfremt det af os rejste krav er baseret på Købers påståede manglende opfyldelse af sin betalingsforpligtelser.

9.2

Anwendung:

Die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen (September 1996) gelten insoweit, als dass nicht ausdrücklich von ihnen abgewichen oder sie ganz oder teilweise durch eine anderslautende Vereinbarung geändert werden.

Besondere Kaufbedingungen oder bestimmte Forderungen von Seiten des Käufers, die beispielsweise in der Auftragserteilung des Käufers oder in den allgemeinen Kaufbedingungen des Käufers angegeben sind, sind für uns nicht verbindlich, es sei denn, wir haben uns mit den betreffenden bestimmten Bedingungen einverstanden erklärt.

Lieferung:

Die Lieferklausel ist ab Werk (Incoterms, 1990), sofern es in dem konkreten Fall keine anderslautende Vereinbarung gibt.

Die von uns angegebene Lieferzeit ist nur auf der Grundlage unserer besten Schätzung angegeben worden und setzt voraus, dass der Käufer alle notwendigen oder vereinbarten Formalitäten oder Bedingungen erfüllt hat. Jeglicher von uns mitgeteilter Lieferzeitpunkt ist für uns daher mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung nicht verbindlich.

Wir behalten uns das Recht auf Teillieferungen vor, weswegen der Käufer nicht berechtigt ist, Waren vor dem Hintergrund zurückzugeben, dass die Lieferung nicht produktmäßig komplett gemäß dem abgeschlossenen Verkaufsvertrag erfolgt. Sofern wir in Teillieferungen liefern, haben wir dem Käufer den Lieferzeitpunkt für jede einzelne Teillieferung mitzuteilen.

Die von uns abgegebenen Angebote gelten 20 Tage ab dem Tag des Angebots.

Verpackung:

Die mitgeteilten Preise enthalten Kosten für die Verpackung usw., die unter normalen Transportbedingungen erforderlich sind, um eine Beschädigung der Lieferung zu vermeiden. Wünscht der Käufer eine andere Verpackung als die unter Punkt 3.1 angeführte, wird eine solche Verpackung nur nach einer separaten vorherigen schriftlichen Vereinbarung geliefert. Eine solche Verpackung wird gesondert in Rechnung gestellt.

Die Verpackung ist an uns zurückzusenden und die Kosten dafür werden nicht erstattet.

Verzug:

Bei Eintritt eines Verzugs abgesehen vom der unter Punkt 2.2. genannten Verzug ist der Käufer berechtigt, durch eine schriftliche Mitteilung die Lieferung von uns zu fordern und eine endgültige Frist von mindestens 30 Werktagen festzusetzen und dabei anzugeben, dass der Käufer beabsichtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, sofern die Lieferung nicht innerhalb dieser Frist erfolgt.

Erfolgt die Lieferung nicht innerhalb der vom Käufer gemäß Punkt 4.1 festgesetzten Frist, ist der Käufer berechtigt, durch eine schriftliche Mitteilung an uns vom Vertrag zurückzutreten.

Außer der in Punkt 4.2 genannten Rücktrittsbefugnis hat der Käufer bei Verzug keine anderen Nichterfüllungsbefugnisse und kann daher z.B. keine Forderungen nach Schadenersatz jedweder Art stellen, darunter wegen Betriebsausfällen oder ähnlichem, infolge des eingetretenen Verzugs.

Mängelhaftung:

Der Käufer ist verpflichtet, gleich zu reklamieren, sofern der Käufer der Ansicht ist, dass die in der Auftragsbestätigung angegebenen Bedingungen nicht mit dem abgeschlossenen Vertrag übereinstimmen. Andernfalls wird der Kauf zu den aus der Auftragsbestätigung hervorgehenden Bedingungen vereinbart.

Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware gleich bei Empfang zu kontrollieren. Stellt der Käufer Mängel fest, hat der Käufer den beanstandeten Mangel uns gegenüber schriftlich zu beschreiben und zu spezifizieren. Jegliche Beanstandung über Mängel muss spätestens 10 Tage, nachdem der Mangel hätte festgestellt werden müssen, bei uns eingegangen sein. Unterlässt der Käufer dies, verliert er sein Recht auf die Geltendmachung von Nichteinhaltungsbefugnissen.

Jegliche Forderung wegen Mängeln ist ungeachtet ihrer Art innerhalb von 6 Monaten ab dem Rechnungsdatum geltend zu machen, da die Mängelbeanstandungen nach dieser Frist nicht länger geltend gemacht werden können.

Wird eine Beanstandung zu spät eingereicht und lassen wir uns dennoch auf Realitätserörterungen mit dem Käufer anlässlich der eingereichten Beanstandung ein, tun wir dies, ohne gleichzeitig darauf zu verzichten, später geltend zu machen, dass die betreffende Beanstandung zu spät eingereicht worden ist.

Sofern Mängel festgestellt werden, die uns gegenüber geltend gemacht werden können, sind wir nach eigener Wahl berechtigt und verpflichtet, entweder eine Ersatzlieferung durchzuführen, den Mangel zu beheben, an den Käufer eine Kreditnota für den Kauf zum Ausgleich der Verkaufsrechnung auszustellen oder dem Käufer eine verhältnismäßige Ermäßigung der vereinbarten Kaufsumme zu gewähren, wodurch der Mangel endgültig behoben ist.

Haben wir nicht innerhalb von 20 Tagen nach Klärung der Beanstandungsfrage unsere Verpflichtungen gemäß Punkt 5.5 erfüllt, kann der Käufer uns schriftlich eine letzte Frist für die Behebung des Mangels mitteilen. Sind wir unserer Verpflichtung nicht vor Ablauf der festgesetzten Frist nachgekommen, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten – jedoch ohne eine Ersatzforderung geltend machen zu können –, sofern der Mangel als wesentlich anzusehen ist, oder eine verhältnismäßige Ermäßigung der vereinbarten Kaufsumme zu gewähren, falls der Mangel als unwesentlich anzusehen ist. Nur dann, wenn der Käufer berechtigt ist, vom Vertrag zurückzutreten, kann der Käufer eine Lieferung zurückgeben.

Abgesehen von den obigen Bestimmungen haften wir nicht für Mängel, und der Käufer kann daher keine anderen als die aus dem Obigen hervorgehenden Nichteinhaltungsbefugnisse geltend machen. Wir haften somit unter keinerlei Umständen – ungeachtet etwaiger grober Fahrlässigkeit – für Betriebsausfälle, entgangene Gewinne oder sonstige indirekte Verluste oder Folgeschäden. Unter keinerlei Umständen kann unsere Mängelhaftung einen Betrag in Höhe des Rechnungsbetrags übersteigen.

Mangels anderslautender schriftlicher Mitteilung durch uns haften wir nicht dafür, dass die gekaufte Ware rechtmäßig außerhalb Dänemarks verkauft werden kann.

Preise, Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt:

Alle Verkäufe erfolgen zu am Lieferzeitpunkt geltenden Preisen, es sei denn, wir haben schriftlich einen Festpreis akzeptiert. Der Preis ist in DKK exkl. MwSt. und sonstigen Abgaben angegeben.

Mangels anderslautender Vereinbarung hat die Zahlung bei der Lieferung netto in bar zu erfolgen.

Erfolgt die Zahlung nicht rechtzeitig, werden Verzugszinsen aus dem zum jeweiligen Zeitpunkt ausstehenden Betrag einschl. früherer hinzugerechneter Zinsen, Kosten usw. mit 2% je begonnenem Monat hinzugerechnet.

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an der verkauften Ware bis zur erfolgten vollständigen Zahlung in dem Umfang vor, in dem es nach geltendem Recht möglich ist.

Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten oder Verrechnungen für behauptete Forderungen vorzunehmen, die von uns nicht anerkannt wurden.

Sofern der Käufer die Kaufsumme für eine Lieferung nicht rechtzeitig zahlt, sind wir zur Lieferung weiterer Lieferungen nicht verpflichtet, ungeachtet dessen, ob ein verbindlicher Verkaufsvertrag mit dem Käufer abgeschlossen worden ist.

Höhere Gewalt:

Im Falle Höherer Gewalt, d.h. Streik, Aussperrung, Brand, Überschwemmung, unvorhergesehene Witterungsverhältnisse, wesentlich verteuerte Lieferungen von Lieferanten, darunter Energielieferungen, Mangel an Transportmitteln oder Transportunfälle, Krieg, Betriebsstörungen und ähnliche Verhältnisse, die wir nicht beeinflussen können, und wir sind nicht berechtigt, die Durchführung eines Auftrags zu stornieren oder zu verzögern. Der Käufer kann weder im Falle einer Stornierung oder einer verzögerten Durchführung Ersatz fordern oder sonstige Forderungen gegen uns geltend machen.

Produkthaftung:

Wir haften nicht für Schäden an der gelieferten Ware, es sei denn, der Schaden beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von unserer Seite oder es handelt sich um einen Schaden an Verbrauchsgütern oder Personen. Ungeachtet des Obengenannten haften wir jedoch in keinem Fall für Vermögensverluste, Betriebsausfälle, Zeitverluste, entgangene Gewinne, Folgeschäden oder ähnliche indirekte Verluste.

Der Käufer ist verpflichtet, es uns ohne unbegründete Verzögerung schriftlich mitzuteilen, falls dem Käufer bekannt wird, dass Dritte beigetreten sind oder Dritte behaupten, dass ein Schaden von der gelieferten Ware verursacht worden ist, oder falls die Gefahr besteht, dass ein solcher Schaden verursacht werden wird.

Die oben genannte Mitteilung an uns befreit den Käufer nicht davon, die zur Abwehr oder Begrenzung des Schadens notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Rechtsprechung und anwendbares Recht

Jegliche aus den vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen entstehende Streitigkeit ist nach dänischem Recht zu entscheiden.

Jegliche Streitigkeit ist vor dem Gericht in Skanderborg als dem vereinbarten Gerichtsstand zu entscheiden.

Ungeachtet des oben Genannten sind wir doch ebenfalls stets berechtigt, den Käufer am Gerichtsstand des Wohnsitzes des Käufers oder einem anderen Gerichtsstand zu verklagen, der die Rechtsprechung über den Käufer hat, sofern die von uns erhobene Forderung auf der behaupteten fehlenden Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen durch den Käufer beruht.

WIR BERÜCKSICHTIGEN DIE UMWELT IN UNSERER GESAMTEN PRODUKTION

- UNSER SAND IST DESHALB GRÜN!!!

Information

Dansk Kvarts Industri

CVR: 17475800​

Adresse​

Lervejdal 14D, Addit
8740 Brædstrup

Kontakt

Telefon: +45 86 52 07 00

E-mail: dki@kvarts.dk