Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1.0 Anvendelse

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser ( september 1996 ) er gældende i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget eller

modificeret helt eller delvist ved anden skriftlig aftale.

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav fra Købers side, anført i eksempelvis Købers ordreafgivelse eller i Købers generelle indkøbsbetingelser, er ikke bindende for os, medmindre vi skriftligt har erklæret os indforstået med de pågældende specielle vilkår.

2.0 Levering

​2.1 Leveringsklausulen er ab fabrik ( Incoterms, 1990 ) med mindre andet er aftalt i det konkrete tilfælde.

2.2 Den af os opgivne leveringstid er kun anslået efter bedste skøn og forudsætter, at Køber rettidigt har opfyldt alle nødvendige eller aftalte formaliteter eller vilkår. Ethvert af os meddelt eller oplyst leveringstidspunkt er derfor ikke bindende for os med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

2.3 Vi forbeholder os ret til at levere i rater, hvorfor Køber ikke er berettiget til at returnere varer som følge af, at levering ikke sker

produktmæssigt komplet i henhold til den indgåede salgsaftale. Såfremt vi leverer i rater, skal vi meddele Køber leveringstidspunkt for hver enkelt delleverance.

2.4 De af os afgivne tilbud er gældende i 20 dage fra tilbudsdato.

3.0 Emballage

3.1 De afgivne priser indeholder udgifter til emballage m.v., som under normale transport-forhold kræves for at hindre beskadigelse af leverancen. Såfremt Køber ønsker anden emballage end den i pkt. 3.1 anførte, leveres en sådan emballage alene efter forud-gående særskilt skriftlig aftale. Sådan emballage faktureres særskilt.

3.2 Emaballagen skal ikke returneres til os og godtgøres ikke.

4.0 Forsinkelse

4.1 Såfremt der, uanset det i pkt. 2.2 aftalte, indtræder forsinkelse, er Køberen berettiget til ved skriftlig meddelse til os, at kræve

levering og fastsætte en endelig frist på minimum 30 arbejdsdage og herved angive, at Køberen agter at hæve købsaftalen,

såfremt levering ikke sker indenfor denne frist.

4.2 Såfremt levering ikke er sket indenfor den af Køber fastsatte frist i henhold til pkt.4.1, er Køber berettiget til ved skriftlig

meddelse til os, at hæve aftalen.

4.3 Udover den i pkt. 4.2 nævnte hævebeføjelse, har Køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan derfor

eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

5.0 Ansvar for mangler

5.1 Køber har pligt til at reklamere straks, såfremt køberen ikke finder, at de i ordre-bekræftelse anførte vilkår, er i overensstemmelse med den indgåede aftale. I modsat fald anses købet for indgået på de vilkår, der fremgår af ordrebekræftelsen.

5.2 Køber er forpligtet til ved modtagelsen straks at kontrollere den leverede vare. Ved Købers konstatering af mangler skal Køber

skriftligt overfor os beskrive og specificere den påberåbte mangel. Enhver reklamation over mangler, skal være modtaget af os,

senest 10 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Undlader Køber dette, mister Køber rette til at gøre misligholdses-beføjelser gældende.

5.3 Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden 6 måneder fra fakturadato, idet mangelsindsigelser efter denne frist, ikke vil kunne gøres gældende.

5.4 Såfremt en reklamation fremsættes for sent, men vi alligevel indlader os i realitetsdrøftelser med Køber i anledning af den fremsatte reklamation, sker dette, uden at vi derved samtidig giver afkald på eventuelt senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent.

5.5 Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende overfor os, er vi efter eget valg, berettiget og forpligtet til enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen, udstede kreditnota til Køber for det købte til udligning af salgsfaktura, eller give Køber et forholds-mæssigt afslag i den aftalte købssum, hvorved manglen er endelig afhjulpet.

5.6 Såfremt vi ikke inden 20 dage efter afklaringen af reklamationsspørgsmålet opfylder vore forpligtelser i henhold til pkt.

5.5, kan Køber skriftligt give os en sidste frist for afhjælpning af manglen. Er vor forpligtelse ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan Køber hæve aftalen - dog uden at kunne gøre et erstatningsansvar gældende - såfremt manglen kan siges at være væsenlig, eller kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum, hvis manglen må siges at være uvæsenlig. Kun såfremt Køber er berettiget til at hæve aftalen, vil Køber kunne returnere en leverance.

5.7 Vi har, udover hvad der ovenfor er bestemt, intet ansvar overfor mangler, og Køber kan derfor ikke gøre andre misligholdelses- beføjelser gældende, end hvad der fremgår af ovenstående. Vi hæfter således ikke under nogen omstændigheder, uanset eventuel grov uagtsomhed, for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader. Under ingen omstændigheder kan vort mangels-ansvar overstige et beløb svarende til fakturaprisen.

5.8 Vi påtager os intet ansvar for, med mindre andet er ameddelt skriftligt af os, at det købte lovligt kan markedsførers udenfor Danmark.

6.0 Priser, betalingsvilkår og ejendomsforbehold

6.1 Alle salg sker til priser, der er gældende på leveringstidspunktet, med mindre vi skriftligt har accepteret fast pris. Prisen er anført i danske kroner, excl. moms og anden afgift.

6.2 Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske netto kontant ved levering.

6.3 Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarenter fra fakturadatoen, af det til enhver tid skyldige beløb incl. tidligere tilskrevne renter, omkostninger m.v. med 2% pr. påbegyndt måned.

6.4 Vi forbeholder os ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling har fundet sted, i den udstrækning dette er muligt i henhold til gældende re.

6.5 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregninger for påståede fordringer, der ikke er anerkendt af os.

6.6 Såfremt Køberen ikke betaler købesummen rettidig for en leverance, er vi ikke forpligtet til at levere yderligere leverancer, uanset om bindende salgsaftale er indgået med Køberen.

7.0 Force majeure

7.1 I tilfælde af force majeure, hvortil beregnes strejke, lock-out, ildsvåde, oversvømmelse, uforudsete vejrforhold, væsentlig fordyrede leverancer fra leverandører, herunder energileverancer, mangel på transportmiddel eller transportuheld, krig, driftsforstyrelser og lignende forhold, hvorover vi ikke er herre, er vi berettiget til at annulere eller udskyde en ordres effektuering. Køberen kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effekturering kræve erstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod os.

8.0 Produktansvar

8.1 Vi er ikke ansvarlig for skader forvoldt af det leverede, med mindre skaden skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed fra vor side, eller der er tale om forbrugsting- eller personskade. Uanset førnævnte er vi dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for formuetab, driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader og lignende indirekte tab.

8.2 Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold, skriftligt at meddele os, såfremt Køber bliver bekendt med, at der er indtrådt eller tredje-mand påstår, der er påstået en skade forårsaget af det leverede, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

Afgivelse af førnævnte meddelelse til os, fritager ikke Køber for at foretage de til skadens afværgelse eller begrænsning nødvendige

foranstaltninger.

9.0 Jurisdiktion og lovvalg

9.1 Enhver tvist, som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.

9.2 Enhver tvist skal afgøres ved retten i Skanderborg som aftalt værneting.

Uanset førnævnte er vi dog altid tillige berettiget til at sagsøge Køber ved Købers hjemting eller et andet værneting, som har jurisdiktion over Køber, såfremt det af os rejste krav er baseret på Købers påståede manglende opfyldelse af sin betalingsforpligtelser.​

VI TAGER HENSYN TIL MILJØET I HELE VORES PRODUKTION...

DERFOR ER VORES SAND GRØNT!​

Information

Dansk Kvarts Industri

CVR: 17475800​

Adresse​

Lervejdal 14D, Addit
8740 Brædstrup

Kontakt

Telefon: +45 86 52 07 00

E-mail: dki@kvarts.dk